Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

Webshop.pgames.hu


Adatkezelési tájékoztató


Röviden


Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevezetés


A P-Games Hungary Kft (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty u. 70/b adószám:24861452-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-168861 ügyvezető: Györfi József webáruház elérhetősége: https://webshop.pgames.hu, telefonszám: +36-30/426-7660) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak:


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
    g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://webshop.pgames.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://webshop.pgames.hu/adatkezelesi-nyilatozat-32
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Értelmező fogalmak (3.§)


érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés:


    1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

    2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezeléscélja:

 • Személyes adat - Az adatkezelés célja
 • Felhasználói név -Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
 • Jelszó - A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
 • Vezeték-és keresztnév - A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • E-mail cím - Kapcsolattartás.
 • Telefonszám - Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 • Számlázási név és cím - A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 • Szállítási név és cím- A házhoz szállítás lehetővé tétele.
 • A vásárlás/regisztráció időpontja - Technikai művelet végrehajtása. A vásárlás/regisztráció kori IP cím- Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.


    3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/nem regisztrált vásárló érintett.
    4. Az adatkezelés időtartama,az adatok törlésének határideje:A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.


    5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:A személyes adatokat az adatkezelő számlázó, sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
    6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • A következőadatok módosítását lehet elvégezni a webshop oldalán :
        - Regisztrált felhasználók esetében a Felhasználói név,jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név,számlázási
          cím, számlázási név.
 • A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
       - postai úton P-Games Hungary Kft, 1158 Bp. Késmárk utca 7/b 3/303 címen,
       - e-mail útján a pgames@pgames.hu e-mail címen,
       - telefonon a +36-30/426-7660 számon.
       - Webshopban a https://webshop.pgames.hu/index.php?route=account/account

    7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)13/A.§ (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Adatfeldolgozók:

Webáruház

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási és Szállítási név, számlázsási és szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: Webáruházban rendelést leadó vevők
Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ügyfél által jelzett törlésig
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com


Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ügyfél által jelzett törlésig
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, azInfotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Számlázás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázás, nyilvántartás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.
+36 1 336 5300
info@kulcs-soft.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám
Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett., szállítók
Adatkezelés célja: megvásárolt termékek számlázása Ügyfél részére, beszállítók számláinak nyilvántartása
Az adatkezelés időtartama : Törvényi előírásoknak megfelelően
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
MédiaCenter Hungary Kft
6001 Kecskemét, Sosztakovics u 3. II/6
+36-76/575-023
mediacenter@mediacenter.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Könyvelés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Györfi Erika e.v.
2120 Dunakeszi, Meder u.8. Fsz.2
+ 36 30 924 5165
erazska@t-online.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: vevő és szállító számlák, pénztár bevételi és kiadási bizonylatok könyvelése.
Az érintettek köre: A céggel kapcsolatban álló vevők és szállítók köre számla elkészítése majd későbbiekben azok továbbítása könyvelés részére
Az adatkezelés időtartama : a könyvelés és adatszolgáltatás, törvényi előírásoknak megfelelően
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Cookie-k (sütik) kezelése


    1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII.
        törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

    2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
       „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

    3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,időpontok
    4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
    5. Az adatkezeléscélja:A felhasználók azonosítása,a„bevásárlókosár”nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
    6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama asession cookie-k esetében a honlap látogatásának befejezéséigtart.
    7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
    8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások
        menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
    9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Hírlevél, DM tevékenység


    1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
        kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus
        levélcím, vagy telefonszám)megkeresse.
    2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges
        személyes adatait kezelje.
    3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
        esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg
        a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
    4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-
        küldés adatkezelése körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
    5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezeléscélja:
Személyes adat - Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím - Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. A feliratkozás időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

    6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
    7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
        információkról, termékekről,akciókról, új funkciókról stb.
    8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
    9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
        tiszteletben tartásával.
    10. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87030/2015
    11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:Az érintett bármikor,ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
    12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény 6. § (5)bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére
vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.


Panaszkezelés


    1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mint adatkezelés körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
    2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezeléscélja:

 • Személyes adat - Az adatkezelés célja
 • Vezeték-és keresztnév - Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail cím - Kapcsolattartás.
 • Telefonszám - Kapcsolattartás.
 • Számlázási név és cím - Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

    3. Az érintettek köre:A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,panaszt tevő valamennyi érintett.
    4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a
        fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
    5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:   A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
        tiszteletben tartásával.
    6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

        A személyes adatok törlését,vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett
        kezdeményezni:

 • postai úton P-Games- Hungary Kft, 1158 Budapest, Késmárk utca 7. 3/303 címen,
 • e-mail útján apgames@pgames.hue-mail címen,
 • telefonon +3630426-7660 számon.

    7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvény17/A.
        (7)bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések:
    1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon
        (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
    2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,    
        önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
    3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
    4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,
        adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
    5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
        mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Adatbiztonság (7.§)
    1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
    2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
         kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv.,valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
    3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás, a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

    4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
        érintetthez rendelhetők.
    5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása
        megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
        - a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,
          felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
    6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított,
        változatlansága igazolható, legyen.
    7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a
       spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai
    1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint
        kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
    2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
        feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
        összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes
        adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
    3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
        ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel 
        érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést
        előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
    4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
        tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének  
        meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
    5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
        adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az   
        adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
        közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
    6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a
        személyes adatot helyesbíti.
    7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
        törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
        törlését kizárta.
    8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem
        orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 
        lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
    9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
        helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
    9. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
        továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
    10. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a
        helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
        adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat


    1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
        kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
        törvény rendelte el;
        a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
        törvényben meghatározott egyéb esetben.
    2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
        kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát
        megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
        annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
        intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
    3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen- annak közlésétől számított 30 napon belül- 
        bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
    4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
        Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410
        E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu


Bírósági jogérvényesítés
    1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles
        bizonyítani.
    2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per-az érintett választása szerint-az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék  
        előtt is megindítható.
    3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
    4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással
        hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő általkért adat kiadására kötelezi.
    5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az
        adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
    6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő- nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és 
       nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.


Kártérítés és sérelemdíj
    1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát
        megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
    2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által
       okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
       kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
    3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
       jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről